E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

BIOLOGIA MOLEKULARNA

 1. COVID-19 - artykuł z podstawowymi informacjami o COVID-19: objawy, profilaktyka i leczenie.
 2. Genom człowieka - najświeższe dane (także liczbowe) dotyczące ludzkiego genomu.
 3. Budowa komórki - omówienie elementów składowych komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
 4. Nowotwory - synteza podstawowej wiedzy o nowotworach: przyczyny, objawy, dane statystyczne, profilaktyka i leczenie.
 5. Układ immunologiczny - synteza podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu układu immunologicznego.
 6. Prawa Mendla - artykuł omawiający dwa podstawowe prawa genetyki: I i II prawo Mendla.
 7. Mejoza - artykuł z podstawową wiedzą o specyficznym typie podziału komórki, dzięki któremu powstają komórki płciowe.
 8. Mitoza - artykuł z podstawową wiedzą o procesie podziału komórki na 2 identyczne komórki potomne.
 9. Grupy krwi - artykuł z podstawową wiedzą o grupach krwi występujących w populacji ludzkiej.
 10. Cykl miesiączkowy - synteza wiedzy o występującym u kobiet cyklu miesiączkowym.
 11. Transdukcja sygnału - podstawowa wiedza o rodzajach ścieżek przekazujących sygnał wyzwalany przez substancje działające na komórki docelowe.
 12. Krzepnięcie krwi - najistotniejsze informacje o ważnym procesie - krzepnięciu krwi.
 13. Skurcz mięśnia - artykuł opisujący mechanizm skurczu i strukturę mięśnia szkieletowego.
 14. Cykl komórkowy - artykuł przedstawiający molekularne podstawy cyklu komórkowego.
 15. Apoptoza - artykuł o zjawisku samounicestwienia komórek indukowanym przez czynniki zewnętrzne.
 16. Telomery - artykuł z syntezą wiedzy o telomerach, znajdujących się na zakończeniach chromosomów.
 17. Archeony - artykuł z syntezą wiedzy o ciekawej grupie organizmów żywych - archeonach (archebakteriach).
 18. Grypa - artykuł z podstawowymi informacjami o grypie: wirus grypy, objawy, profilaktyka i leczenie.
 19. Gruźlica - artykuł z podstawowymi informacjami o gruźlicy: dane statystyczne, objawy i leczenie.
 20. Malaria - artykuł z podstawowymi informacjami o malarii: przebieg, objawy i leczenie.
 21. Autyzm - artykuł z podstawowymi informacjami o autyzmie: objawy, przyczyny, leczenie.
 22. Padaczka - artykuł z podstawowymi informacjami o padaczce: przyczyny, objawy, dane statystyczne.
 23. Jaskra - artykuł z podstawowymi informacjami o jaskrze: przyczyny, objawy, dane statystyczne.
 24. Astma - artykuł z podstawowymi informacjami o astmie: przyczyny, objawy, dane statystyczne.
 25. Reumatyzm - artykuł z podstawowymi informacjami o chorobach reumatycznych: objawy, leczenie, dane statystyczne.
 26. Osteoporoza - artykuł z podstawowymi informacjami o osteoporozie: objawy, profilaktyka i leczenie.
 27. Otyłość - artykuł z podstawowymi informacjami o otyłości: kryteria, przyczyny, konsekwencje.
 28. Choroby genetyczne - podstawowe informacje o chorobach genetycznych oraz omówienie ich przykładów.
 29. Choroby bakteryjne - zestawienie i opisy znanych (z nazwy) chorób bakteryjnych człowieka.
 30. Choroby wirusowe - przegląd wiedzy o znanych (z nazwy) chorobach wirusowych człowieka.
 31. Aneuploidie - synteza podstawowej wiedzy o aneuploidiach - poważnych mutacjach chromosomowych, występujących czasem u ludzi.
 32. Stwardnienie rozsiane - synteza podstawowej wiedzy o stwardnieniu rozsianym: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 33. Depresja - synteza podstawowej wiedzy o depresji: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 34. Schizofrenia - synteza podstawowej wiedzy o schizofrenii: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 35. Cukrzyca - synteza podstawowej wiedzy o cukrzycy: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 36. Choroba wieńcowa - synteza podstawowej wiedzy o chorobie wieńcowej: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 37. Choroba wrzodowa - synteza podstawowej wiedzy o chorobie wrzodowej: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 38. Choroba Parkinsona - synteza podstawowej wiedzy o chorobie Parkinsona: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 39. Choroba Alzheimera - synteza podstawowej wiedzy o chorobie Alzheimera: objawy, przyczyny, dane statystyczne.
 40. Podstawy genetyki - artykuł o budowie DNA - nośnika informacji genetycznej, a także o RNA. Poza tym, porównanie cech charakterystycznych genów eukariontów (grzyby, rośliny i zwierzęta) i prokariontów (bakterie i sinice).
 41. Mutacje - artykuł przedstawiający różne typy mutacji, czyli zmian, jakie mogą zachodzić w obrębie materiału genetycznego albo wskutek działania czynników zewnętrznych albo spontanicznie.
 42. Transkrypcja - artykuł o ważnym procesie genetycznym - transkrypcji, w którym to informacja zakodowana w DNA jest odczytywana i zapisywana na nośnik, który służy później w procesie tłumaczenia (translacji).
 43. Splicing - artykuł o splicingu - ważnym procesie, zachodzącym u eukariontów, w którym to z hn RNA, powstałego w wyniku transkrypcji, wycinane są zbędne sekwencje intronowe.
 44. Translacja - artykuł o translacji - bardzo ważnym procesie, w którym informacja genetyczna, odczytana z DNA podczas transkrypcji, jest tłumaczona na sekwencje białkowe.
 45. Transpozycja - artykuł o transpozonach - genach, które mają zdolność zmiany swojej lokalizacji w obrębie materiału genetycznego.
 46. Retrotranspozycja - artykuł o ciekawym i rzadkim procesie genetycznym, w którym RNA, powstałe w wyniku transkrypcji genu, jest z powrotem zamieniane na DNA.
 47. Replikacja - artykuł o istotnym dla podziału komórki procesie replikacji, czyli podwojenia całego materiału genetycznego.
 48. Rekombinacja - artykuł o ciekawym procesie przetasowywania fragmentów materiału genetycznego, zachodzącym pomiędzy chromosomami komórek macierzystych gamet.
 49. Geny sprzężone - artykuł o ciekawym zjawisku sprzężenia genów, umiejscowionych na tym samym chromosomie.
 50. Wirusy i walka z nimi - szczegółowe informacje o wirusach żółtaczki typu B i C, wirusie HIV1, a także ogólny schemat strategii walki z infekcjami wirusowymi.
 51. Priony - osobliwe białka - synteza podstawowej wiedzy o prionach - tajemniczych białkach infekcyjnych i chorobotwórczych.
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski