E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

BIOLOGIA TEORETYCZNA

 1. Człowiek a ewolucja - artykuł omawiający pokrótce temat zależności człowieka od mechanizmów ewolucyjnych.
 2. Dowody na ewolucję - artykuł przedstawiający dowody na istnienie ewolucji biologicznej.
 3. Optymalizacja w świecie biologicznym - artykuł omawiający problem optymalizacji przystosowań do środowisk i możliwości istnienia rozwiązań nieoptymalnych.
 4. O gatunkach bliźniaczych - artykuł o gatunkach bliźniaczych wśród ptaków Polski, o możliwej specjacji sympatrycznej i o zasadzie wykluczania się nisz.
 5. Cechy kobiece a teoria ewolucji - istnieje w literaturze dużo informacji o cechach kobiet w postaci stwierdzania faktów. Artykuł ten wyjaśnia na tle teorii ewolucji dlaczego te cechy są takie, a nie inne czy dowolne.
 6. Współpraca a pasożytnictwo - artykuł o popularnej w biologii teoretycznej grze, zwanej dylematem więźnia oraz o różnicach między współpracą a pasożytnictwem.
 7. Efekt opóźnienia - artykuł o ważnym w teorii ewolucji efekcie, którego przejawem jest istnienie u organizmów cech niedostosowawczych.
 8. Ewolucja życia na Ziemi - artykuł o najważniejszych wydarzeniach w trwającej blisko 4 mld lat historii życia na Ziemi.
 9. Ewolucja molekularna - artykuł o filozofii i metodach odtwarzania biegu ewolucji na podstawie zmian stwierdzanych w DNA i białkach organizmów żywych.
 10. Makroewolucja - wielkie skoki natury - artykuł będący dyskusją nad zjawiskiem makroewolucji, czyli powstawaniem nagłych, dużych zmian w budowie organizmów.
 11. Czym jest życie? - artykuł pokazujący prosto i abstrakcyjnie podstawowe idee pozwalające zrozumieć istotę życia.
 12. Jak powstało życie? - artykuł będący pełną syntezą przedstawiającą od ogółu do szczegółu współczesne poglądy, dotyczące zjawiska biogenezy, czyli powstania pierwszego żywego organizmu.
 13. Filozofia teorii ewolucji - krótki artykuł wprowadzający podstawy teorii ewolucji i przedstawiający jej problemy filozoficzne.
 14. Przynajmniej 10 zasad ewolucji - krótki artykuł o 10 prawidłowościach, które można dostrzec w zjawiskach ewolucji biologicznej.
 15. Gry obrazują ewolucję - krótki artykuł pokazujący możliwość symulowania zjawisk ewolucyjnych za pomocą gier planszowych.
 16. Prawo Hardy'ego i Weinberga - artykuł omawiający w sposób pełny i maksymalnie prosty prawo Hardy'ego i Weinberga – centralne prawo teorii ewolucji.
 17. Ewolucja współpracy - pełna synteza współczesnej wiedzy, wyjaśniającej istnienie zjawiska współpracy.
 18. Ewolucja człowieka - pełna synteza współczesnej wiedzy o antropogenezie, czyli procesie powstania naszego gatunku.
 19. Ewolucja płci - pełna synteza współczesnej wiedzy wyjaśniającej istnienie płci i zjawisk z nią związanych.
 20. Ewolucja pasożytnictwa - pełna synteza współczesnej wiedzy wyjaśniającej istnienie zjawiska pasożytnictwa.
 21. Starzenie się - zestawienie hipotez wyjaśniających zjawisko starzenia się i polemika z nimi.
 22. Fizjologia ssaków - artykuł przedstawiający ciekawe prawidłowości istniejące w fizjologii ssaków.
 23. Taktyka genów - artykuł stanowiący dyskusję i rozwinięcie, znanej w biologii ewolucyjnej, koncepcji samolubnego genu.
 24. Możliwości całości - artykuł zawierający spojrzenie na zjawiska biologiczne przez pryzmat podstawowych idei teorii systemów.
 25. Modyfikacja hormonalna - artykuł o ciekawym zjawisku: modyfikacji, a szczególnie o jednym z jej typów – modyfikacji przez hormony.
 26. Zagadka błony dziewiczej - artykuł z podstawową wiedzą o błonie dziewiczej i ze spojrzeniem ewolucyjnym na fakt jej istnienia.
 27. Homoseksualizm jako zjawisko biologiczne - artykuł z hipotezami objaśniającymi istnienie osobników homoseksualnych w populacjach ludzi i zwierząt.
 28. Specjacja allopatryczna - artykuł wyjaśniający podstawowy mechanizm powstawania gatunków – specjację allopatryczną.
 29. Specjacja sympatryczna - artykuł omawiający alternatywny mechanizm powstawania gatunków.
 30. Aneks do teorii ewolucji - obszerna dyskusja nad zagadnieniem możliwości dziedziczenia cech nabytych. Czy paradygmat lamarkizmu należy całkowicie odrzucić?
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski