E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

FIZYKA TEORETYCZNA

POCZET 25 NAJWIĘKSZYCH FIZYKÓW WSZECHCZASÓW

Starożytność
1. Tales z Miletu
2. Empedokles z Akragas
3. Demokryt z Abdery
4. Arystoteles ze Stagiry

Nowożytność
  5. Galileo Galilei
  6. Izaak Newton
  7. Michael Faraday
  8. James Clerk Maxwell
  9. Ludwig Boltzmann
10. Max Planck
11. Albert Einstein
12. Ernest Rutherford
13. Niels Bohr
14. Emma Noether
15. Louis de Broglie

16. Erwin Schrödinger
17. Werner Heisenberg
18. Wolfgang Pauli
19. Paul Dirac
20. Edwin Hubble
21. Richard Feynman
22. Murray Gell-Mann
23. Steven Weinberg
24. Stephen Hawking
25. Roger Penrose

POZOSTAŁE ARTYKUŁY O FIZYCE TEORETYCZNEJ I FILOZOFII FIZYKI

 1. Rozwój fizyki - artykuł pokazujący prosto i dogłębnie istotę prawa fizycznego, a także rozwój myśli fizycznej od czasów starożytności.
 2. Symetrie a zasady zachowania - krótki artykuł pokazujący krok po kroku jak zasady zachowania pędu, energii i momentu pędu wynikają matematycznie z pewnych symetrii.
 3. Strzałka czasu - krótki artykuł wyjaśniający prosto i dogłębnie dlaczego wiele zjawisk obserwowanych w rzeczywistości ma charakter nieodwracalny.
 4. Układy inercjalne a nieinercjalne - krótki artykuł omawiający dogłębnie różnice pomiędzy układami inercjalnymi a nieinercjalnymi.
 5. Energia i pęd - krótki artykuł wprowadzający krok po kroku podstawowe wzory zawierające energię i pęd.
 6. Czarne dziury - artykuł będący pełną syntezą podstawowej wiedzy o czarnych dziurach.
 7. Ciemna materia - artykuł wprowadzający w nierozwiązany dotąd problem istnienia ciemnej materii we Wszechświecie.
 8. Model standardowy - artykuł z podstawową wiedzą o powszechnie obowiązującej teorii w fizyce cząstek elementarnych.
 9. Czym są cząstki elementarne ? - artykuł będący dyskusją nad fundamentalnym zagadnieniem struktury podstawowych składników materii.
 10. Czy fizyka klasyczna powróci ? - artykuł przedstawiający wyniki badań jednego z najwybitniejszych polskich fizyków - Michała Gryzińskiego, mające podstawowe znaczenie dla fizyki oraz zawierający filozoficzną dyskusję nad paradygmatem mechaniki kwantowej.
 11. Neutrino - tajemnicza cząstka - artykuł będący pełną syntezą podstawowej wiedzy o neutrinach - osobliwych cząstkach elementarnych, słabo oddziałujących z materią i pozbawionych ładunku.
 12. Równania Maxwella - artykuł omawiający sens fizyczny równań Maxwella, pokazujący jak można przewidzieć za ich pomocą istnienie fal elektromagnetycznych oraz wyjaśniający krok po kroku konstrukcję tensora pola elektromagnetycznego.
 13. Prawa fizyki - uniwersalność i prostota - artykuł omawiający dogłębnie charakterystyczne cechy fundamentalnych praw fizyki.
 14. Podstawy ogólnej teorii względności - artykuł wprowadzający krok po kroku podstawowe idee i równania ogólnej teorii względności.
 15. Siły przyrody - artykuł zawierający podstawową wiedzę o czterech rodzajach fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie.
 16. Tarcie - artykuł będący pełną syntezą podstawowej wiedzy o siłach tarcia.
 17. Równanie Clapeyrona - artykuł przedstawiający fundamentalne równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) i zawierający wyprowadzenie tej zależności krok po kroku.
 18. Antymateria - artykuł będący pełną syntezą podstawowej wiedzy o antymaterii.
 19. Druga zasada termodynamiki - artykuł przedstawiający różne sformułowania drugiej zasady termodynamiki - ważnej zasady fizycznej i wyjaśniający krok po kroku jej istotę.
 20. Prawo Archimedesa - artykuł przedstawiający główne prawo hydrostatyki, zwane prawem Archimedesa i pokazujący jego wyprowadzenie krok po kroku.
 21. Ruch w polu grawitacyjnym - artykuł przedstawiający typy ruchów w polu grawitacyjnym i główne wzory na wielkości związane z tymi ruchami.
 22. Siły pozorne - artykuł wyjaśniający istotę sił pozornych (czyli sił bezwładności) i omawiający ich główne rodzaje.
 23. Dlaczego niebo jest niebieskie ? - artykuł wyjaśniający skąd bierze się barwa nieba, Słońca i zachodzącego Słońca.
 24. Fizyka samolotu - artykuł wyjaśniający dlaczego możliwy jest lot samolotu lub helikoptera.
 25. Fizyka rakiety - artykuł wyjaśniający zjawisko odrzutu i zawierający wyprowadzenie najważniejszych wzorów związanych z ruchem rakiet.
 26. Oscylator harmoniczny - artykuł zawierający podstawową wiedzę o bardzo znanym w fizyce układzie: oscylatorze harmonicznym.
 27. Interferencja - artykuł o bardzo ważnym w fizyce zjawisku nakładania się fal.
 28. Efekt Dopplera - artykuł zawierający podstawowe wzory i informacje o ciekawym zjawisku fizycznym - efekcie Dopplera.
 29. Droga i czas - artykuł przedstawiający ścisłe zależności między drogą a czasem, które stosowane są w fizyce.
 30. Szczególna teoria względności - artykuł wprowadzający krok po kroku podstawowe idee i równania szczególnej teorii względności.
 31. Równanie Diraca - artykuł wprowadzający krok po kroku w fundamentalne równanie relatywistycznej mechaniki kwantowej.
 32. Kwantowa teoria pola - artykuł zawierający podstawowe wiadomości o kwantowej teorii pola.
 33. Fundamentalne zasady przyrody - artykuł przedstawiający wszystkie zasady zachowania, które cechują przyrodę.
 34. Prawo Bernoulliego - artykuł przedstawiający podstawowe prawo hydrodynamiki.
 35. Siły jądrowe - artykuł będący syntezą podstawowej wiedzy o siłach spajających jądra atomowe.
 36. Ruchy Browna - artykuł zawierający podstawowe informacje i wzory dotyczące zjawiska ruchów Browna.
 37. Spin - artykuł będący syntezą podstawowej wiedzy o wewnętrznym momencie pędu cząstek elementarnych.
 38. Czy fale materii istnieją? - artykuł będący dyskusją z interpretacjami doświadczeń dostarczanymi przez mechanikę kwantową i przedstawiający interpretacje alternatywne.
 39. Odbicie i załamanie - artykuł omawiający prawa odbicia i załamania światła na granicy ośrodków.
 40. Rezonans magnetyczny - artykuł przedstawiający podstawy teoretyczne ciekawego zjawiska, zwanego rezonansem magnetycznym.
 41. Równanie falowe - artykuł zawierający podstawowe wiadomości na temat fal i omawiający równanie falowe.
 42. Równanie Schrödingera - artykuł omawiający podstawowe równanie nierelatywistycznej mechaniki kwantowej.
 43. Podstawy elektrostatyki - artykuł wprowadzający najważniejsze pojęcia i wzory elektrostatyki.
 44. Lagranżjan i hamiltonian - artykuł wprowadzający pojęcia lagranżjanu i hamiltonianu oraz omawiający równania Eulera-Lagrange'a i równania Hamiltona.
 45. Moment pędu - artykuł wprowadzający pojęcie momentu pędu oraz pojęcia z nim związane.
 46. Siła Lorentza - podstawowa wiedza o sile działającej w polu elektromagnetycznym na cząstki o niezerowym ładunku.
 47. Zespoły kanoniczne - podstawowa wiedza o zespole mikrokanonicznym, kanonicznym i wielkim zespole kanonicznym.
 48. Efekt motyla - popularne omówienie ciekawego efektu, występującego w układach nieliniowych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski