E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Neotenia

Neotenia - utrwalone na drodze ewolucji, spowolnienie rozwoju niektórych lub wszystkich cech budowy ciała w porównaniu z rozwojem cech płciowych.
Skutkiem neotenii jest istnienie osobników dojrzałych płciowo, o cechach młodocianych względem cech dorosłych osobników gatunków-przodków.
Przykładem gatunku neotenicznego jest człowiek, który ma cechy charakterystyczne dla młodych małp człekokształtnych (budowa czaszki, także: ciekawość świata).

Neutron

Neutron - cząstka o zerowym ładunku i spinie 1/2, która wchodzi w skład niemal każdego jądra atomowego. Jest barionem, czyli składa się z 3 kwarków. Są to dwa kwarki dolne i jeden górny (udd).
Neutron jest około 2000 razy cięższy od elektronu. W postaci niezwiązanej, swobodnej - nie jest cząstką stabilną. Jego średni czas życia to około 15 minut. Rozpada się na proton, elektron i antyneutrino elektronowe (rozpad beta-).
Neutron został odkryty w 1932 roku przez Jamesa Chadwicka.

Niemetal

Niemetal - rodzaj pierwiastka chemicznego, który słabo przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Niemetale to często gazy lub kruche ciała stałe (wyjątek: brom jest cieczą).
Atomy niemetali mają na ogół dużą skłonność do przyjmowania elektronów w reakcjach chemicznych i tworzenia jonów ujemnych (anionów).
Przykłady niemetali: gazy szlachetne, chlor, jod, węgiel, azot, tlen, fosfor, wodór, siarka, selen.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski